Stöd och Resurser för Spelberoende i Sverige

Spänningen när hjulen snurrar, adrenalinet som rusar genom kroppen när vinsterna trillar in - för många är spel en underhållande och spännande aktivitet. Men för vissa kan det utvecklas till något mycket mer destruktivt och fruktansvärt: spelberoende. Det är en förlorad kamp där spelarna fastnar i en ond cirkel av kontrollförlust och desperata försök att vinna tillbaka förlorade pengar. I denna artikel kommer vi att utforska spelberoende och dess konsekvenser, samt erbjuda stöd och resurser för de som kämpar med denna allvarliga sjukdom.

Vi kommer att dyka in i spelberoendet i Sverige och analysera den växande spelmarknaden, lagarna och reglerna kring spelberoende. Vi kommer att titta på statistik som ger oss en förståelse för omfattningen av problemet. Dessutom kommer vi att utforska de psykologiska, ekonomiska och sociala konsekvenserna av spelberoende. Men vi kommer också att erbjuda hopp och hjälp genom att undersöka olika behandlingsmöjligheter, stödgrupper och resurser som finns tillgängliga för de som behöver det. Välkommen till en artikel som kommer att ge dig all information du behöver om spelberoende i Sverige.

1. Vad är spelberoende?

Spelberoende är en allvarlig och destruktiv form av beroende som kan ha långsiktiga konsekvenser för en persons liv. Det anses vara en psykisk sjukdom som innebär att en individ blir okontrollerbart dragen till spel trots de negativa effekterna det kan ha på deras hälsa, relationer och ekonomi.

1.1 Definition av spelberoende

Spelberoende kan definieras som en stark och okontrollerbar längtan att spela trots negativa konsekvenser. Det är en besatthet av spel som leder till att personen inte kan sluta spela eller kontrollera sitt spelande. Det kan involvera olika former av spel, inklusive kasinospel, sportsbetting eller onlinespel.

1.2 Symtom och tecken på spelberoende

Det finns flera symtom och tecken som kan tyda på att en person lider av spelberoende. En person med spelberoende kan ha ständiga tankar om spel och känner ett starkt behov av att spela. De kan vara oförmögna att sluta tänka på spel och upplever en ökad speltid och satsningar för att uppnå samma känsla av spänning som tidigare.

Många personer med spelberoende upplever också en känsla av oro eller irritabilitet när de försöker minska eller sluta spela. De kan ljuga och vara vilseledande om sitt spelande för att dölja omfattningen av problemet. Ekonomiska problem är också vanliga, eftersom personer med spelberoende ofta spenderar mer pengar på spel än de har råd med och kan hamna i skuld.

1.3 Riskfaktorer för spelberoende

Det finns flera faktorer som kan öka risken för att utveckla spelberoende. Tillgängligheten till spel är en viktig riskfaktor - ju mer tillgängligt spel är, desto mer frestade kan personer vara att spela och utveckla ett beroende. Online-spel och mobilspel har gjort det ännu enklare för människor att spela när som helst och var som helst.

Genetiska faktorer kan också spela en roll i spelberoende. Studier tyder på att det kan finnas en ärftlig komponent i spelberoende, vilket innebär att vissa personer kan vara mer benägna att bli beroende av spel på grund av deras genetiska sårbarhet.

Vissa psykologiska tillstånd, som depression eller ångest, kan också öka risken för spelberoende. Personer som lider av dessa tillstånd kan söka spelande som ett sätt att fly från sina känslor eller lindra sin ångest, vilket kan leda till ett ohälsosamt beroende av spel.

Sociala faktorer, som att växa upp i en miljö där spel är vanligt förekommande eller att umgås med personer som har spelproblem, kan också öka risken för spelberoende. Socialt tryck och influenser kan spela en roll i att uppmuntra en person att spela mer och utveckla ett beroende.

Genom att förstå dessa riskfaktorer kan man vara mer medveten om sin egen sårbarhet för spelberoende och vidta förebyggande åtgärder för att undvika att hamna i ett skadligt beroende av spel.

2. Spelberoende i Sverige

Spelberoende är ett allvarligt problem som påverkar många människors liv runt om i världen, även i Sverige. I denna sektion kommer vi att utforska spelberoende i Sverige och titta närmare på spelmarknaden, statistiken om spelberoende och de lagar och regler som finns för att adressera detta problem.

2.1 Spelmarknaden i Sverige

I Sverige finns det ett brett utbud av spel, inklusive casinospel, poker, sportsbetting och lotterier. Spelandet har blivit allt mer tillgängligt med den snabba utvecklingen av teknologi, vilket har lett till en explosion av online spelmarknader. Många svenskar njuter av att spela för underhållning och förhoppningsvis en chans att vinna pengar.

Spelmarknaden i Sverige är reglerad och övervakad av Spelinspektionen, som ansvarar för att säkerställa att spelandet bedrivs på ett ansvarsfullt sätt och i enlighet med lagarna. Genom att ha en reglerad marknad kan man minska risken för oseriösa aktörer och skydda spelarna från oärliga metoder. Det finns en lång lista över licensierade operatörer och många av dem erbjuder attraktiva bonusar och kampanjer för att locka spelare.

2.2 Statistik om spelberoende i Sverige

För att förstå omfattningen av spelberoende i Sverige är det viktigt att titta på statistiken. Enligt en studie från Folkhälsomyndigheten uppskattas det att cirka 2-3% av den svenska befolkningen lider av spelberoende. Det innebär att det finns ungefär 200 000-300 000 personer som har problem med sitt spelande.

Det är också intressant att notera att det finns en överrepresentation av män bland spelberoende i Sverige. Enligt samma studie är män mer benägna att utveckla spelberoende än kvinnor, och unga vuxna i åldrarna 18-24 år löper högre risk än andra åldersgrupper. Detta kan bero på olika faktorer som sociala normer, tillgänglighet av spel och risktagande beteende hos unga människor.

2.3 Lagar och regler kring spelberoende i Sverige

Sverige har infört flera lagar och regler för att skydda spelare från att utveckla spelberoende och för att ge stöd till de som redan lider av det. En av de viktigaste reglerna är Spelpaus, som infördes 2019. Spelpaus är ett nationellt självavstängningsregister där spelare kan stänga av sig själva från allt licensierat spel i Sverige under en viss period, vanligtvis upp till ett år.

Dessutom har Spelinspektionen infört restriktioner för marknadsföring av spel, inklusive bonusar och erbjudanden. Syftet är att minska frestelsen för spelare att spela mer än de har råd med och att minska risken för överdriven spelaktivitet. Genom att ha tydliga lagar och regler kring spelberoende försöker Sverige aktivt bekämpa problemet och skydda spelare från att hamna i skadligt spelande.

Genom att förstå spelmarknaden, studera statistiken om spelberoende och implementera lämpliga lagar och regler kan Sverige ta itu med spelberoende på ett effektivt sätt och se till att spelarna får den hjälp och det stöd de behöver.

3. Konsekvenser av spelberoende

När en person utvecklar ett spelberoende kan detta få allvarliga konsekvenser på olika områden i deras liv. Det är viktigt att förstå och vara medveten om dessa konsekvenser för att kunna ta itu med problemet på ett effektivt sätt. Nedan presenteras några av de vanligaste konsekvenserna av spelberoende.

3.1 Psykologiska konsekvenser

Spelberoende kan ha allvarliga psykologiska konsekvenser för en individ. Många spelare upplever ångest, stress och depression på grund av sitt spelbeteende. När de förlorar pengar eller inte kan kontrollera sitt spelande kan de känna skuld och skam, vilket förvärrar deras psykologiska tillstånd. Deras självkänsla och självförtroende kan också påverkas negativt.

Spelberoende kan även leda till sömnsvårigheter, koncentrationssvårigheter och minnesproblem. Många spelare blir besatta av tankar på spel och får svårt att fokusera på andra delar av sina liv. Dessa psykologiska konsekvenser kan i sin tur påverka individens arbete, relationer och övergripande livskvalitet.

3.2 Ekonomiska konsekvenser

Förutom de psykologiska konsekvenserna kan spelberoende även få allvarliga ekonomiska konsekvenser för en person. Spelare kan spendera stora summor pengar på spel, och i värsta fall kan de hamna i skuldfällor eller förlora sina besparingar och tillgångar. De kan också bli tvungna att låna pengar för att finansiera sitt spelande, vilket kan leda till skuldbelastning och ekonomisk instabilitet.

Ekonomiska konsekvenser av spelberoende kan innebära att en person får svårt att betala räkningar, skulder och andra ekonomiska åtaganden. Det kan också påverka deras möjlighet att spara pengar eller investera i framtiden. Den ekonomiska börda som spelberoende medför kan vara betungande och leda till stress, ångest och försämrad livskvalitet.

3.3 Sociala konsekvenser

Spelberoende har även negativa sociala konsekvenser. En person som lider av spelberoende kan bli mer isolerad och dra sig tillbaka från familj och vänner. De kan känna skam och skuld över sitt spelande och undvika sociala situationer där de kan konfronteras med sina spelproblem. Detta kan leda till ensamhet och en känsla av att vara utestängd från samhället.

Spelberoende kan också påverka individens relationer negativt. Familjen och vännerna till en spelberoende person kan känna sig svikna, arga eller besvikna över personens beteende. Relationer kan bli ansträngda och till och med brytas på grund av spelberoendet. Detta kan leda till brist på socialt stöd, förlust av nära relationer och en känsla av ensamhet och isolering.

Dessa sociala konsekvenser kan leda till en nedåtgående spiral där spelberoendet förvärras och individens liv blir alltmer begränsat och isolerat. Det är därför viktigt att söka stöd och behandling för spelberoende för att kunna bryta detta mönster och återupprätta ett hälsosamt socialt liv.

4.1 Vård- och behandlingsmöjligheter i Sverige

I Sverige finns det flera vård- och behandlingsmöjligheter för personer som lider av spelberoende. Det är viktigt att förstå att spelberoende är en allvarlig sjukdom och kräver professionell hjälp för att kunna överkommas. Att söka vård på en mottagning eller klinik specialiserad på spelberoende kan vara en viktig första steg i att ta kontroll över sitt spelande.

En spelberoendemottagning kan erbjuda olika typer av hjälp, inklusive terapi och stöd från utbildade terapeuter. Dessa terapeuter har erfarenhet och kunskap om spelberoendets komplexitet och kan hjälpa patienten att identifiera och hantera sina spelrelaterade problem. Genom att arbeta tillsammans med en terapeut kan personen få stöd och vägledning för att bryta de negativa beteendemönster som är förknippade med spelberoendet.

4.2 Terapiformer för spelberoende

Det finns olika terapiformer som kan vara effektiva vid behandling av spelberoende. En vanlig metod är kognitiv beteendeterapi (KBT), som fokuserar på att ändra negativa tankemönster och beteenden relaterade till spelandet. Genom att lära sig nya strategier och hantera känslor som kan trigga spelbehovet kan patienten gradvis minska sitt spelande och återfå kontrollen över sitt liv.

En annan terapiform som kan vara användbar är motivationshöjande terapi (MI). Inom MI arbetar terapeuten med att hjälpa patienten att hitta sin egen motivation att förändra sitt spelande. Detta kan inkludera att diskutera konsekvenserna av spelberoendet och att identifiera personliga mål och värderingar som kan vara skäl nog att sluta spela. Genom att stärka motivationen och öka självinsikt kan MI hjälpa patienten att ta de nödvändiga stegen mot att uppnå förändring.

4.3 Stödgrupper och självhjälpsprogram

Stödgrupper och självhjälpsprogram kan vara en värdefull resurs för personer som kämpar med spelberoende. Att möta och interagera med andra människor i samma situation kan ge en känsla av gemenskap och förståelse. En välkänd stödgrupp i Sverige är Anonyma Spelare, där medlemmarna kan dela sina historier och erfarenheter, samt stöttas av andra i samma situation.

Utöver fysiska stödgrupper finns även onlinebaserade självhjälpsprogram som kan vara tillgängliga för personer som inte har möjlighet att delta i fysiska möten. Dessa program kan erbjuda verktyg, resurser och stegvisa program för att hjälpa personen att arbeta genom sitt spelberoende på egen hand. Att ha tillgång till både fysiska och virtuella stödgrupper och självhjälpsprogram kan ge en omfattande och anpassningsbar supportstruktur för personer som kämpar med spelberoende.

5. Resurser för spelberoende i Sverige

Spelberoende är ett allvarligt problem som kan få negativa konsekvenser för en persons liv. Det kan påverka deras ekonomi, relationer och fysiska och mentala hälsa. Men i Sverige finns det flera organisationer och resurser tillgängliga som är dedikerade till att hjälpa personer med spelberoende och erbjuda stöd och behandling.

5.1 Spelberoendes förening

Spelberoendes förening är en ideell organisation som arbetar för att hjälpa personer med spelproblem och deras anhöriga. Föreningens främsta mål är att erbjuda stöd och hjälp till spelberoende genom individuell rådgivning, stödgrupper, terapi och utbildning. Genom att erbjuda en trygg och stödjande miljö kan föreningen hjälpa personer att förstå och hantera sitt spelberoende.

5.2 Anonyma Spelare

Anonyma Spelare är en självhjälpsgrupp som följer tolvstegsprogrammet för att hjälpa personer med spelberoende. Gruppen erbjuder möten där medlemmarna kan dela sina erfarenheter, ge stöd till varandra och få verktyg för att sluta spela och leva ett friskt liv. Anonyma Spelare är öppet för alla som vill sluta spela eller har problem med sitt spelande.

5.3 Spelberoendecentrum

Spelberoendecentrum är en del av Socialstyrelsen och är en viktig resurs för personer med spelberoende. Centret erbjuder specialiserad behandling och stöd för personer som kämpar med sitt spelberoende. Genom att erbjuda terapeutiska interventioner och stödprogram kan spelberoendecentrum hjälpa personer att förstå orsakerna bakom sitt spelberoende och utveckla verktyg för att hantera det.

Dessa resurser är viktiga för spelberoende i Sverige eftersom de ger stöd och behandling till personer som kämpar med sitt spelberoende. Det är viktigt att komma ihåg att det finns hjälp att få och att man inte behöver kämpa ensam. Genom att ta hjälp av dessa organisationer kan personer med spelberoende få den support och hjälp de behöver för att återfå kontrollen över sitt liv och sin hälsa.

6. Förebyggande åtgärder för spelberoende

Att förebygga spelberoende är en viktig uppgift för både spelare och speloperatörer. Genom att ta ansvar för sitt eget spelande och genom att erbjuda verktyg och resurser för självkontroll kan man minimera risken för att utveckla ett spelberoende. Nedan följer några av de viktigaste förebyggande åtgärderna som används inom spelindustrin.

6.1 Ansvarsfullt spelande

Ansvarsfullt spelande handlar om att skapa en trygg och säker miljö för spelarna. Speloperatörer tar ansvar genom att erbjuda verktyg och information som hjälper spelarna att hålla kontroll över sitt spelande. Det kan inkludera möjligheten att sätta insättningsgränser, tidsgränser och förlustgränser.

Genom att använda dessa verktyg kan spelare begränsa sitt spelande och undvika att hamna i en situation där de spelar mer än de har råd att förlora. Ansvarsfullt spelande handlar också om att informera spelare om riskerna med spelberoende och erbjuda stöd och resurser för dem som behöver hjälp.

6.2 Spelgränser och självuteslutning

Spelgränser är ett viktigt verktyg för att hjälpa spelare att hålla kontroll över sitt spelande. Genom att sätta gränser för insättningar, tidsbegränsningar och förluster kan spelare undvika att spela för mycket eller att hamna i ekonomiska problem. Speloperatörer är skyldiga att erbjuda dessa verktyg och se till att de är lättillgängliga för spelarna.

En annan viktig åtgärd är självuteslutning. Spelare som känner att de har problem med sitt spelande kan välja att stänga av sig själva från spelbolagens tjänster under en viss period eller permanent. Detta ger spelaren möjlighet att ta en paus och reflektera över sitt spelande. Självuteslutning är en viktig resurs för dem som behöver hjälp att kontrollera sitt spelande.

6.3 Informationskampanjer och utbildning

Informationskampanjer och utbildning är avgörande för att öka medvetenheten om spelberoende och de risker som är förknippade med det. Genom att sprida kunskap om spelberoende kan man hjälpa spelare att känna igen varningstecken och söka hjälp i tid. Speloperatörer och spelberoendeföreningar samarbetar ofta för att skapa informationskampanjer och utbildningsprogram som når ut till så många människor som möjligt.

Dessa kampanjer kan inkludera material som informerar om hur man spelar ansvarsfullt, hur man känner igen tecken på spelberoende och var man kan vända sig för att få hjälp. Utbildning är också viktigt för speloperatörer och personal inom spelindustrin för att de ska kunna erbjuda rätt stöd till spelare som behöver det.

Genom att implementera dessa förebyggande åtgärder kan speloperatörer och spelare tillsammans arbeta för att minska risken för spelberoende och skapa en trygg och hållbar spelkultur i Sverige. Det är viktigt att komma ihåg att spel ska vara en underhållande aktivitet och inte få negativa konsekvenser för spelarna. Ansvarsfullt spelande och tillgång till stöd och resurser är nyckeln till att behålla en hälsosam relation till spel.

7. Samarbete mellan spelbolag och spelberoendeföreningar

Spelbolag och spelberoendeföreningar har börjat samarbeta för att bekämpa spelberoende och främja ansvarsfullt spelande. Genom att ta på sig ansvaret för sina spelare och aktivt delta i initiativ för att motverka spelberoende, visar spelbolagen att de tar sitt sociala ansvar på allvar.

7.1 Spelbolagens ansvar

Spelbolagen har en viktig roll när det gäller att förebygga och hantera spelberoende. De måste se till att deras plattformar och spel är säkra och skyddade mot missbruk. Det innebär att de behöver ha robusta säkerhetssystem och verifieringsprocesser för att förhindra minderårigt spelande och bedrägeri. Genom att erbjuda trygga och säkra spelmiljöer samt implementera verktyg för självexkludering och insättningsgränser, tar de steg mot att minska risken för spelberoende.

För att främja ansvarsfullt spelande måste spelbolagen också erbjuda tydlig information om risken med spelberoende och hur man kan få hjälp. Det kan inkludera information om var spelarna kan vända sig vid misstankar om spelberoende, samt enkla instruktioner om hur man sätter begränsningar på sitt spelande. De flesta seriösa spelbolag har även en tydlig policy för ansvarsfullt spelande och erbjuder information om spelberoende samt kontaktuppgifter till hjälporganisationer.

7.2 Samarbeten och initiativ för att bekämpa spelberoende

Spelbolagen har inte bara ansvaret att erbjuda hjälp och stöd till sina spelare, utan de kan också samarbeta med spelberoendeföreningar för att effektivt bekämpa spelberoende. Genom att samarbeta med dessa organisationer kan de dra nytta av deras expertis och resurser för att utveckla mer effektiva program och verktyg för ansvarsfullt spelande.

Ett sätt som spelbolag kan samarbeta med spelberoendeföreningar är genom att erbjuda finansiellt stöd. De kan bidra med pengar för att hjälpa till att finansiera behandlingsprogram och informationskampanjer. Genom detta samarbete kan de vara med och bekämpa spelberoende på ett mer direkt sätt.

Utöver ekonomiskt stöd kan spelbolagen och spelberoendeföreningarna också samarbeta genom att utbyta kunskap och erfarenheter. Genom att dela information och bästa praxis kan de hitta nya sätt att förebygga och behandla spelberoende. Samarbeten som dessa kan leda till utvecklingen av innovativa program och verktyg som hjälper både spelbolagen och spelarna.

Ett annat viktigt initiativ är att spelbolagen kan erbjuda möjligheten för sina spelare att donera en del av sina vinster till spelberoendeföreningar. På så sätt kan spelarna inte bara njuta av spänningen i spelandet, utan också bidra till att hjälpa andra som kämpar med spelberoende. Detta ger spelarna en möjlighet att aktivt delta i kampen mot spelberoende och gör dem medvetna om problemet.

Genom dessa samarbeten och initiativ kan spelbolag och spelberoendeföreningar arbeta tillsammans för att minska förekomsten av spelberoende och erbjuda stöd och resurser till de som redan drabbats. Ett starkt samarbete mellan spelbolag och spelberoendeföreningar är avgörande för att skapa en tryggare och mer ansvarsfull spelmiljö för alla.

8. Slutsatser

Efter att ha gått igenom alla stöd och resurser för spelberoende i Sverige kan vi dra följande slutsatser:

1. Spelberoende är en allvarlig problematik som påverkar många människors liv.

Spelberoende är inte bara en oskyldig hobby som kan avslutas när som helst. Det är en sjukdom som kan ha förödande konsekvenser för den drabbade och deras närstående. Personer med spelberoende upplever ofta att de förlorar kontrollen över sitt spelande och kan ägna orimligt mycket tid och pengar åt spel. Det kan leda till skuldsättning, förlust av arbete och relationer, och en allmän nedsättning av livskvaliteten. Därför är det avgörande att ta detta problem på allvar och söka hjälp så snart som möjligt.

2. Det finns många organisationer och program som erbjuder stöd och hjälp för spelberoende.

I Sverige finns det ett antal organisationer och program som är dedikerade till att hjälpa personer med spelberoende. Stödlinjen för spelberoende är en nationell telefonlinje där personer med spelproblem och deras anhöriga kan få rådgivning och stöd dygnet runt. Anonyma Spelare är en självhjälpsgrupp som erbjuder möten där personer med spelberoende kan dela sina erfarenheter och stödja varandra i återhämtningsprocessen. Spelberoendes Riksförbund arbetar för att öka medvetenheten om spelberoende och erbjuda stöd och rådgivning till drabbade och deras närstående. Dessa organisationer erbjuder olika former av hjälp och det är viktigt att välja det alternativ som passar bäst för den enskilda personen.

3. Terapi och behandling är viktiga verktyg för att övervinna spelberoende.

För att övervinna spelberoende krävs det ofta professionell hjälp i form av terapi och behandling. Individuell terapi är en vanlig behandlingsform där en terapeut arbetar tillsammans med den drabbade för att identifiera och hantera de underliggande orsakerna till spelberoendet. Gruppbehandling kan vara ett effektivt komplement till individuell terapi, då det ger möjlighet att dela erfarenheter med andra personer som tampas med samma problem. Familjeterapi kan vara värdefullt för att involvera familjen i behandlingsprocessen och för att bygga upp ett stödjande nätverk. Det är viktigt att välja en terapeut eller behandlingsprogram som specialiserar sig på spelberoende och har erfarenhet av att arbeta med denna specifika problematik.

4. Vänner och familj kan spela en viktig roll i att stödja en person med spelberoende.

Att ha ett starkt stödnätverk av vänner och familj kan vara avgörande för en person som kämpar med spelberoende. Genom att erbjuda kärlek, stöd och förståelse kan nära och kära bidra till att motivera och stödja den drabbade i deras återhämtningsprocess. Det är viktigt att lyssna aktivt, visa empati och undvika att döma personen för deras beroende. Samtidigt är det också viktigt att sätta gränser och inte möjliggöra eller delta i den drabbades spelbeteende. Det kan vara svårt att balansera stöd och ansvar, men genom öppen kommunikation och tydliga gränser kan vänner och familj spela en positiv roll i den drabbades återhämtningsprocess.

5. Förebyggande åtgärder är viktiga för att undvika spelberoende.

Att förebygga spelberoende är en viktig del av att hantera problemet på samhällsnivå. Det är viktigt att utbilda och informera allmänheten om riskerna med spel och hur man kan spela ansvarsfullt. Genom att erbjuda information om spelberoende och varningssignaler kan man öka medvetenheten och ge människor verktyg för att ta ansvar för sitt eget spelande. Det är också viktigt att införa åldersgränser för spel, självavstängningsprogram och andra åtgärder för att minska tillgängligheten och frestelsen av spel. Det är en kombination av individuell ansvarstagande och samhällsmässiga åtgärder som kan bidra till att minska förekomsten av spelberoende.

6. Det är möjligt att återhämta sig från spelberoende.

Trots allvarligheten av spelberoende är det möjligt att återhämta sig och leva ett liv fritt från spelberoende. Genom att söka hjälp och engagera sig i behandling och återhämtningsprogram kan individer lära sig att hantera sina spelimpulser och bygga upp ett meningsfullt och balanserat liv. Det kräver tålamod, engagemang och stöd från både professionella och nära och kära. Det är viktigt att vara realistisk och förstå att återhämtning är en process som kan ta tid. Att omge sig med positiva människor och undvika spelrelaterade situationer kan vara till hjälp i den återhämtande fasen. Med rätt stöd och verktyg är det möjligt att övervinna spelberoende och skapa en hälsosam och hållbar livsstil.

7. Slutsats

Att ta itu med spelberoende är en utmaning, men det finns resurser och stöd tillgängliga för dem som är beredda att ta steget mot förändring. Genom att söka hjälp, ta ansvar för sitt beteende och arbeta aktivt med sin återhämtning kan individer övervinna spelberoende och leva ett liv fritt från beroende. Vi på Vinna-pengar.se uppmanar alla våra läsare att spela ansvarsfullt och vara medvetna om de risker som spel kan innebära. Om du eller någon du känner lider av spelberoende, rekommenderar vi starkt att du tar kontakt med en av de organisationer eller program som erbjuder stöd och resurser för spelberoende i Sverige. Det finns hjälp att få, och ingen behöver kämpa ensam.

Kom ihåg att spel ska vara roligt och underhållande, inte ett sätt att fly från verkligheten eller skapa problem i ens liv. Ta kontroll över ditt spelande och njut av det ansvarsfullt.